ජර්මානු භාෂාවෙන් පවුල් ප්‍රවර්ධනය

ජර්මානු පවුල හඳුන්වා දීම, අපගේ ජර්මානු පවුල හඳුන්වා දීම, ජර්මානු පවුල හඳුන්වා දීම, අපගේ ජර්මානු පවුල හඳුන්වා දීම, අපගේ පවුල ජර්මානු භාෂාවෙන් හඳුන්වා දීම

සංවාද මණ්ඩපයේ සඳහා ලියාපදිංචි කරන අපේ සාමාජිකයන් ආදරණීය අමුත්තන් ජර්මානු පාඨමාලාව පහත පිහිටා almancax බෙදා සම්පාදනය කරන ලදී, ඇතැම් සුළු දෝෂ ලිපි එසේ මත කොටස් සාමාජිකයන් හා සම්පාදනය කර ඇත. ජර්මානු උපදේශකයන් විසින් පහත සඳහන් පාඨමාලා සකස් කර නොතිබූ බැවින්, ඔබට යම් යම් අඩුපාඩුවක් ඇති අතර, ජර්මානු උපදේශකයන්ගේ පාඩම් ඉගෙන ගැනීමට ජර්මානු සංසදය වෙත පිවිසිය හැකිය.

වෝර්ස්ටෙලුන්ග් හඳුන්වා දීම
ඩාර්ෆ් ඉච් බෙකන්ට් මචෙන්? මට ඔබව හඳුන්වා දිය හැකිද?

මේ ...

Frau XX.
හර් එක්ස්එක්ස් බෙයි
මෙයින් මෑන්. මගේ බිරිඳ / සැමියා.
මයින් වංචාව. මගේ බිරිඳ / කරීම්
මෙයින් සොන්. මගේ පුතා.
meine tochter. කෙල්ල.
සහෝදරයා (සහෝදරයා).
මේන් ෂ්වෙස්ටර් මගේ සහෝදරියයි.
meine mutter / mein vater. අම්මා / තාත්තා
mein opa. මගේ සීයා / සීයා
මයින් ඕමා. මගේ ආච්චි
mein (e) Freund (in) මගේ පෙම්වතිය.
mein Kollege. මගේ සගයා.
Wie geht es Ihnen / dir ඔබට කොහොමද / ඔබට කොහොමද?
Wie geht´s ඔබ කොහොමද / මොනවද කරන්නේ
ඩන්කේ, මිර් ගෙට්ස්. ස්තූතියි. ඔබට කොහොමද / කොහොමද?

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි