ජර්මානු භාෂාවෙන් ලිපිනයක් ඇසීම සහ විස්තර කිරීම

ජර්මානු භාෂාවෙන් ලිපිනයක් ඇසීම සහ විස්තර කිරීම
තැපැල් දිනය: 14.01.2024

ජර්මානු ලිපිනයන්

සංවාද මණ්ඩපයේ සඳහා ලියාපදිංචි කරන අපේ සාමාජිකයන් ආදරණීය අමුත්තන් ජර්මානු පාඨමාලාව පහත පිහිටා almancax බෙදා සම්පාදනය කරන ලදී, ඇතැම් සුළු දෝෂ ලිපි එසේ මත කොටස් සාමාජිකයන් හා සම්පාදනය කර ඇත. ජර්මානු උපදේශකයන් විසින් පහත සඳහන් පාඨමාලා සකස් කර නොතිබූ බැවින්, ඔබට යම් යම් අඩුපාඩුවක් ඇති අතර, ජර්මානු උපදේශකයන්ගේ පාඩම් ඉගෙන ගැනීමට ජර්මානු සංසදය වෙත පිවිසිය හැකිය.

මට ඔබෙන් යමක් විමසිය හැකිද?
Kann ich Sie etwas fragen?

මම එය සොයා ගන්නේ කෙසේද?
වයි කන් ඉච් ……. Finden?

මා යා යුත්තේ කොතැනටද?
වයි මුච් ඉච් ගෙහෙන්?

මෙම වීදිය යන්නේ කොහේද?
ස්ට්රේස් වොහින් ෆර්ට්?

මට සමාවෙන්න, නමුත් මම හිතන්නේ මට අහිමි වී ඇති බවයි.
Entschuldigen Sie bitte, ich glaube ich habe mich verlaufen

මම කොහෙද ඉන්නේ කියලා ඔයාට කියන්න පුළුවන්ද?
කොනන් සී මිර් සාජන්, වෝ මිච් බෙෆින්ඩේ?

ඔබට මෙම ස්ථානය මගේ සිතියමේ පෙන්විය හැකිද?
Platz auf meiner Landkarte zeigen?

මම මෙතැන් සිට නොවේ
ඉච් බින් නිච්ට් වොන් හියර්

ඔබ මෙතැන් සිටද?
සින්ඩ් සී වොන් හියර්?

මෙම ලිපිනයට පිවිසෙන්නේ කෙසේදැයි ඔබට විස්තර කළ හැකිද?
කොනන් සී මිර් එර්ක්ලරන්, ඇඩ්‍රෙස් කොම්?

දුර?
වයිට්?

වසන්න?
ඩර් නේහි තිබේද?

කොපමණ කාලයක් ගතවේද?
Wie lange dauert es?

මම ප්‍රධාන වීදියට යන්නේ කෙසේද?
වයි කොම්මේ ඉච් සූ ඩර් හොප්ට්ස්ට්රේ?

ළඟම ඇති බස් නැවතුම කොහේද?
Wo ist die nächste Bushaltestelle?

නගර කේන්ද්‍රය කුමක්ද?
වෙල්චර් රිච්තුං ඉස්ට් දාස් සෙන්ට්‍රම්?

වම්
සබැඳි

අයිතිය
rechts

කෙළින්ම ඉදිරියට යන්න
Gehen Sie geradeaus weiter

වීදිය දිගේ ගොස් කෙළවරට දකුණට හැරෙන්න
ගෙහෙන් ඩයි ස්ට්‍රේස් එන්ට්ලැන්ග් ඇන්ඩ් ඩර් එකේ නාච් රෙක්ට්ස්

මෙහි
මෙහි

එහි
Dort

එතනින් එහාට
මෙම Dorthe

කෙළවරෙහි
ඩර් එක්

ප්රතිවිරුද්ධ
gegenüber

ප්රතිවිරුද්ධ
drüben


OB: වසන්න දක්වා දී
නැච් ඕබන්: වහන්න
මෙම UNT: පහත
NACH UNTEN: පහළට
සබැඳි: වම්පස
NACH LINKS: වමේ
RECHTS: දකුණු පස
නැච් රිච්ට්ස්: සාගා
ඩර් මිට්ටේ: මැද
IN DIE MITTE: අනාවරණය
VORNE: අගමැති
නැච් වෝර්න්: කැපී පෙනෙන්න
හෝඩුවාව බව: ආපසු
නැච් හින්ටන්: ආපසු
GERADEAUS: ක dosdogr


ÜBER DIE BRÜCKE: පාලම උඩින්
UNTER DIE BRÜCKE: පාලම යට
ඩර් ඊක්: කෙළවරේ
UM DIE ECKE: කෙළවරට පසු (ඔබ ආපසු එන විට)
BIS ZUR ECKE: කෙළවරට
ÜBER DIE STRASSE: වීදිය හරහා
AUF DER RECHTEN SEITE: දකුණු පසින්
AUF DER LINKEN SEITE: වම්පස
DIE STRASSE ENTLANG: වීදිය දිගේ
DIE TREPPEN HINUNTER: පහළ පඩි පෙළ
DIE TREPPEN HINAUF: පඩි පෙළ ඉහළට
digress: විසින් EINBIEG
Entfernt: දුරින්
200 METER ENTFERNT