9 ශ්‍රේණිය සඳහා ජර්මානු පාඩම්

හිතවත් සිසුන්, අපගේ වෙබ් අඩවියේ ජර්මානු පාඩම් සිය ගණනක් ඇත. ඔබගේ ඉල්ලීම පරිදි, අපි මෙම පාඩම් ප්‍රාථමික සහ උසස් පාසල් සිසුන් සඳහා කාණ්ඩ කර ඒවා පන්තිවලට බෙදුවෙමු. 9 වන ශ්‍රේණියේ සිසුන් සඳහා අපේ රටේ ජාතික අධ්‍යාපන විෂය මාලාවට අනුකූලව සකස් කරන ලද අපගේ ජර්මානු පාඩම් වර්ගීකරණය කර ඒවා පහත ලැයිස්තු ගත කර ඇත.

පහත දැක්වෙන්නේ අපේ රට පුරා 9 වන ශ්‍රේණියේ සිසුන්ට පෙන්වන අපගේ ජර්මානු පාඩම් ලැයිස්තුවකි. පහත ජර්මානු ඒකක ලැයිස්තුව සරල සිට දුෂ්කර දක්වා පිළිවෙලට ඇත. කෙසේ වෙතත්, සමහර ජර්මානු පෙළපොත් සහ සමහර අතිරේක පොත් වල විෂයයන්හි අනුපිළිවෙල වෙනස් විය හැකිය.

ඊට අමතරව, ජර්මානු පාඩම උගන්වමින් සිටියදී, ජර්මානු පාඩමට ඇතුළත් වන ගුරුවරයාගේ අධ්‍යාපන උපායමාර්ගය අනුව ඒකකවල අනුපිළිවෙල වෙනස් විය හැකිය.

තුර්කියේ සාමාන්‍යයෙන් 9 වන ශ්‍රේණියට දක්වා ඇති තනතුරු අතර ජර්මානු ගුරුවරයාගේ මනාපයන් අනුව සමහර ඒකක සැකසීමට නොහැකි විය හැකිය, නැතහොත් විවික්ත ඒකක සැකසූ ලෙස තවදුරටත් එකතු කළ හැකිය, සමහර ඒකක 10 වන පන්තියට ඊළඟ පන්තියට ඇතුළත් කළ හැකිය.

9 ශ්‍රේණියේ ජර්මානු පාඩම්

ජර්මානු සුබ පැතුම් සහ ජර්මානු ස්වයං හඳුන්වාදීමේ කේත

ජර්මානු පොදු කථන රටා

ජර්මානු භාෂාවෙන් පොදු සංවාද රටා

ජර්මානු සුබ පැතුම් සමුගැනීමේ වාක්‍ය

ජර්මන් වචන

ජර්මානු අංක

ජර්මානු වර්ණ

ජර්මානු ප්රියනති

ජර්මන් දින

ජර්මානු අයිලර්, ජර්මානු asons තු

ජර්මානු හෝඩිය

ජර්මානු භාෂාවෙන් උච්චාරණ උච්චාරණ

ජර්මානු ලිපි

ජර්මානු භාෂාවෙන් ඩර් දාස්ගේ සමහර ලිපි මිය යයි

ජර්මානු වාස්ට් ද?

ජර්මානු ප්‍රසෙන්ස් දේශනය

ජර්මානු ප්‍රසෙන්ස් නියැදි සංස්කෘතීන්

ජර්මානු අක්කුසාටිව්

ජර්මානු පවුල් සාමාජිකයන්

ජර්මානු ඔරලෝසු

ජර්මානු වාක්‍ය

ජර්මානු බහු වගන්ති

ජර්මානු සෘණාත්මක වදන්

ජර්මානු ප්‍රශ්න වගන්ති

ජර්මානු පලතුරු

ජර්මානු එළවළු

ජර්මානු විනෝදාංශ

හිතවත් සිසුන්, ජාතික අධ්‍යාපන විෂය මාලාවට අනුව, 9 වන ශ්‍රේණියේ ජර්මානු පාඩම් වලින් ආවරණය වන මාතෘකා ඉහත පරිදි වේ. ඔබගේ ජර්මානු පාඩම් වලින් ඔබ සැමට සාර්ථක වේවායි අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු.

අපගේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන සේවාව ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා: ඉංග්රීසි පරිවර්තනය

අනුග්‍රාහක සබැඳි